ايجاد كندوي پدري

اسفند ۱, ۱۳۹۶

ايجاد كندوي پدري

ايجاد كندوي پدري در ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل براي تامين شرايط مناسب جفتگيري ملكه توليد زنبورهاي نر از نژاد خوب و به تعداد مورد نياز اهميت […]