گیاهان سمی و مسمومیت زنبور عسل

اسفند ۸, ۱۳۹۶

گیاهان سمی برای زنبور عسل

مسمومیت به وسیله ي گیاهان اصولاًهر گیاهی که دام را مسموم کند ، زنبور را نیز مسموم خواهد کرد. در بعضی از گیاهان غیر سمی ممکن […]