مديريت بيولوژيك زنبور عسل

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

مديريت بيولوژيك زنبور عسل

مديريت بيولوژيك زنبوران عسل پديده جديدي نيست . اصولاً شبيه شيوه زنبور داري پدران ماست كه در گذشته اجراء شده است . در برنامه های دراز […]