كارگران تخمگذار

اسفند ۱, ۱۳۹۶

كارگران تخمگذار

به وجود آمدن كارگران تخمگذار اغلب پس از آنكه يك كلنب بدون ملكه مي شود كارگران شروع به ساختن سلول ملكه زنبورعسل مي كنند. حتي اگر […]