فیزیولوژی دستگاه تولید زهر

اسفند ۳, ۱۳۹۶

فیزیولوژی دستگاه تولید زهر

۱: سیستم ترشح زهر در زنبور عسل : این سیستم از یک غدهء کوچک بازی و یک غدهء کوچک اسیدی تشکیل شده است . زهر از […]