علل افزايش طبيعي كندوها

دی ۸, ۱۳۹۶

علل افزايش طبيعي كندوها

كلني زنبورعسل نيز همانند ساير موجودات به منظور تنازع بقاء و ادامه نسل سعي در انجام توليد مثل و ايجاد افراد جديد دارد. توليد مثل و […]