ادغام کندوی زنبور عسل

دی ۷, ۱۳۹۶

ادغام کندوی زنبور عسل

ا معمولا به منظور جلوگيري از تلفات كندوهاي ضعيف و گاهي به دليل نداشتن ملكه و يا نرزايي و يا تقويت كندوها ، عمل ادغام كندوها […]