شهریور

شهریور ۳۰, ۱۳۹۸

سندروم کاهش جمعيت ccd

دانلود pdf سندروم کاهش جمعيت ccd
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

آموزش تلقیح مصنوعی

دانلود pdf تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

پرورش ملکه

دانلود pdf پرورش ملکه
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

ویژگیهای بارز نژاد کارنیکا

# ویژگیهای بارز نژاد کارنیکا ( carnica ) زمستان گذرانی قوی و سالم نژاد پرورشی کارنیکا دارای لاینهای متفاوت است. بعضی از این لاینها زمستانگذرانی قوی […]