ايجاد كندوي پدري

كارگران تخمگذار
اسفند ۱, ۱۳۹۶
فیزیولوژی دستگاه تولید زهر
اسفند ۳, ۱۳۹۶

ايجاد كندوي پدري

ايجاد كندوي پدري در ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل
براي تامين شرايط مناسب جفتگيري ملكه توليد زنبورهاي نر از نژاد خوب و به تعداد مورد نياز اهميت زيادي دارد. همان طور كه عسل براي زنبوردار اهميت دارد وجود زنبور نر براي پرورش دهنده ملكه ضروري و مهم است. از اين رو برنامه ريزي دقيق براي توليد زنبورهاي نر مناسب امر مهمي به شمار مي رود. دوره دگرديسي زنبورهاي نر طولاني تر از زنبورهاي كارگر و ملكه ست و فاصله بلوغ انها با ملكه نيز بسيار زياد است. اولا به دليل اينكه ملكه ۱۶ روزه و نرها ۲۴ روزه متولد مي شوند بايد اختلاف زماني ۸ روزه مورد توجه قرار گيرد. ثانيا بلوغ جنسي نرها طولاني تر از ملكه است زيرا ملكه بين ۱۰-۴ روزه ونرها ۱۴ -۱۰روزه بالغ مي شوند، بنابر اين براي تطبيق زمان جفتگيري آنها بايد مسائل مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
به طور كلي ۸ عدد زنبور نر بالغ براي جفتگيري با ملكه مورد نياز است. يك قاب كه دو طرف ان توسط ملكه تخم نر ريخته شده باشد حاوي حدود ۳۰۰۰عدد تخم است كه از اين تعداد۲۰۰۰سلول تولد يافته و بقيه تلف مي شوند. از يك سو از ۲۰۰۰زنبور نر باقي مانده تا زمان بلوغ جنسي حدود ۲۰درصد آنها از بين مي روند و از سوي ديگر همه آنها همزان به بلوغ جنسي نمي رسند.
معمولا ۵۰ درصد كل نرها به طور كامل بالغ شده و آماده جفتگيري با ملكه هستند. يك توليد كننده ملكه بايد به ازاء هر ملكه حدود ۴۰ زنبور در نظر بگيرد.
روش كار
همان طور كه براي پرورش ملكه مادري ( كندوي مادري ) روش مخصوصي وجود دارد در مورد توليد نرها نيز به كندوي پدري نياز است. بايد كلني پدري را با صفات معيني مانند توليد بالا و آرامش و مقاومت برتر انتخاب كرد. اين كندوها بايد حدود يك ماه قبل از شروع اولين پيوند سلول ملكه زنبورعسل سازماندهي و تغذيه و انتخاب شوند. تغذيه كلني هاي پدري با استفاده از خمير كمكي و شربت قند يا عسل بايد حدود ۵/۱ماه قبل از شروع پيوند صورت گيرد.
روز۴۶=۱۲روز+۲۴روز+۱۰روز= مدت تغذيه كلني پدري ( قبل از پيوند )
۱۲( بلوغ جنسي نرها ) ۲۴ ( از تخم تا تولد نرها ) ۱۰ ( قبل از تخمريزي ملكه )
به ازاء هر ۲۰۰ كندوي جفتگيري ملكه زنبورعسل بايد يك كندوي پدري سازماندهي نمود. بيشتر توليد كننده ها كلني پدري را به تناسب ظرفيت توليد ملكه خود تهيه مي كنند. روشهاي پرورش زنبورهاي نر متفاوت بوده و هر كدام شرايط و ويژگيهاي خاص خود را دارا مي باشند كه ذيلا هر كدام توضيح داده مي شوند.
روش اول :
در كلني هاي پدري شانهاي عسل روباز را در طرفين كندو قرار داده و سپس بقيه شانهاي شفيره مسن را مي چينند و يك شان گرده گل در وسط و مجاور پوكه حاوي تخمهاي نر قرار مي دهند و بقيه فضا را به قابهاي شفيره كارگران مسن اختصاص مي دهند. در صورت فقدان عسل كندو را با شربت و غذاي كمكي تقويت مي كنند. هر ۱۰ الي ۱۵ روز يك قاب پوكه مخصوص تخمريزي نرها توسط ملكه در كندو قرارداده مي شود. كلني بعد از مدتي پر جمعيت شده و با كمبود جا مواجه مي شود. در اين حالت بايد يك نيم طبقه در زير كندو قرار داده شود تا زنبورهاي صحرايي در طبقه پايين تردد كنند.شفيره هاي طبقه بالا پس از تولد عسل را از پايين به بالا مي برند و در پوكه ها قرار مي دهند. هميشه بايد جاي پوكه هاي پايين را با عسلهاي بالا تعويض كرد.
روش دوم :
در اين روش بعضي از توليد كنندگان از يك ملكه چندين ملكه توليد كرده و تعداد زيادي از ملكه هاي توليد شده را گاز كربنيك مي دهند. استفاده از گاز كربنيك مدت ۱۵ روزه تخمريزي را به ۴-۳روز تقليل مي دهد. گاز كربنيك محرك هورمون G.H (Gournol horemone ) يا هورمون جواني است.
روش سوم :
استفاده از نرهاي توليد شده توسط كارگرهاي تخمگذار است. گرچه تعداد اين نرها در كلني كم است اما نرهاي خوبي خواهند شد. با خروج ملكه و يتيم كردن كردن كلني كارگرها نرزا شده و در داخل پوكه تخمگذاري مي كنند. البته اين كار بسيار طولاني بوده و دير صورت مي گيرد. براي يك توليد كننده حدود ۲۰۰-۱۰۰عدد زنبور نر به طور كافي در زنبورستان وجود دارد اما براي توليد كنندگان ملكه هاي تجارتي و در سطح فراوان لازم است كه حتما كلني هاي پدري تشكيل شود. متاسفانه در ايران هيچ سازماني فاصله و ظرفيت زنبورستانها را كنترل نمي كند و زنبورداران نيز اين مسئله را رعايت نمي كنند. در چنين وضعيتي كه كنترلي وجود ندارد بايد توليد كنندگان ملكه خود به فكر توليد و افزايش تعداد زيادي زنبور نر از كندوهاي خوب باشند تا اثرات سوء و نامطلوب حاصل از نرهاي غريبه و ناخواسته را خنثي كنند. در غير اين صورت بايد از تلقيح مصنوعي استفاده نمايند.از اين رو بايد هميشه يك ماه قبل از شروع پيوند پوكه مخصوص نرها در كلني هاي پدري قرار گيرد تا ملكه زنبورعسل در آنها تخمريزي كند. يك كلني متوسط ده قابي پدري مي تواند حداكثر ۴ تا ۵ هزار زنبور نر را نگهداري كند و اگر اين كلني خوب تغذيه نشود زنبورهاي نر حاصله اسپرم خوب توليد نخواهند كرد.

منبع : Aydinhoney.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *